Local action

Exhibitions participated in by Xiamen curators and artists.

Turning Point – Fujianese Photographers from the 1980's

Chen Yongpeng, Cui Jiannan, Jiao Honghui, Li Shixiong, Wang Jiaolu, Zeng Huang, Zhou Yuedong

If Only The Sunlight Were A Stage Set…

Chen Min, Chen Zhuo, Chia Wei Hsu, Happy Bird, Jin Jing, Luo Shao