Lu+Yanjin+Self-portrait+2001.png

lu yanjin

Born 1986 in Zhangzhou (Fujian Province), Lu Yanjin currently lives in Xiamen, after having been in Beijing from 2001 to 2011.